Bảo vệ vũ trường
Bảo vệ vũ trường
04/08/2018
Bảo vệ vũ trường
Bảo vệ quán ăn
Bảo vệ quán ăn
04/08/2018
Bảo vệ quán ăn
Bảo vệ nhà hàng
Bảo vệ nhà hàng
04/08/2018
Bảo vệ nhà hàng
Bảo vệ Ngân hàng
Bảo vệ Ngân hàng
04/08/2018
Bảo vệ Ngân hàng